Nämä ovat Caverion Suomi Oy:n ("toimittaja") Pelsu Pelastussuunnitelma -tuotetta koskevat tietoverkon välityksellä toimittamien palveluiden yleiset toimitusehdot. Näitä ehtoja sovelletaan toimittajan ja asiakkaan väliseen suhteeseen koskien palvelun käyttöä, ellei erikseen kirjallisesti toisin sovita. Käyttämällä palvelua asiakas hyväksyy ehdot itseään sitovaksi.

  Näissä toimitusehdoissa:
 • "palvelulla" tarkoitetaan toimittajan yritys- ja yhteisöasiakkaille tarjoamia tietoverkon välityksellä toimitettavia palveluita;
 • "asiakkaalla" tarkoitetaan palvelun käyttäjää taikka sitä, jonka kanssa toimittaja on tehnyt palvelun käyttöä koskevan erillisen sopimuksen;
 • "sopimuksella" tarkoitetaan näiden toimitusehtojen lisäksi palvelukuvauksia, mahdollista kirjallista sopimusta sekä siinä ilmoitettuja liitteitä;
 • "sopimuskausi" tarkoittaa maksullisen palvelun sopimuskautta;
 • "asiakkaan aineistolla" tarkoitetaan kaikkea materiaalia, mitä asiakas tai joku asiakkaan nimissä on tallentanut palveluun;
 • "tietosuoja-asetus" tarkoittaa Euroopan parlamentin ja Neuvoston asetusta (EU) 2016/679, joka on annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016 koskien luonnollisten henkilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaata liikkuvuutta ja direktiivin 95/46/EY kumoamista (yleinen tietosuoja-asetus);
 • Käsitteitä "rekisteröity", "käsittely", "valvontaviranomainen" ja "kolmas maa" käytetään tässä sopimuksessa vastaavassa merkityksessä kuin niitä käytetään tietosuoja-asetuksessa;
 • "rekisterinpitäjä" viittaa vastaavaan käsitteeseen kuin tietosuoja-asetuksessa, ja tarkoittaa tässä sopimuksessa asiakasta;
 • "käsittelijä" viittaa vastaavaan käsitteeseen kuin tietosuoja-asetuksessa.
 • "henkilötieto" viittaa vastaavaan käsitteeseen kuin tietosuoja-asetuksessa, ja tarkoittaa tässä sopimuksessa asiakkaan aineistossa olevia henkilötietoja;
 • "arkaluontoinen tieto" viittaa vastaaviin henkilötietojen erityisryhmiin kuin tietosuoja-asetuksessa sekä sellaisiin tietoihin, joita pidetään arkaluontoisina muussa EU:n tai jäsenvaltion lainsäädännössä;

1. Palvelu

1.1 Palvelukuvaukset. Palvelut ja niiden kulloinenkin toiminnallisuus ja ominaisuudet on esitelty kunkin palvelun palvelukuvauksessa.

1.2 Palvelun käyttö. Toimittaja tarjoaa palvelun teknisen alustan, sovitut ominaisuudet ja ylläpidon. Asiakas vastaa palvelun käytöstä sekä siitä aiheutuvista kustannuksista.

1.3 Asiakkaan koulutus. Palvelu ei sisällä asiakkaan tai asiakkaan henkilöstön koulutukseen tai palvelun käyttöönottoon liittyviä tehtäviä eikä muuta käyttötukea, ellei niistä ole kirjallisesti sovittu.

1.4 Maksuttomat palvelut. Toimittaja voi tarjota palvelua tai jotain palvelun osaa maksutta esimerkiksi ilmaiseen koekäyttöön tai uusien ominaisuuksien testikäyttöön tai muuta tällaista tarkoitusta varten. Maksuttomaan käyttöön sovelletaan näissä ehdoissa sanotun ohella toimittajan mahdollisesti antamia lisäehtoja ja –ohjeita. Toimittaja ei vastaa mistään maksuttoman palvelun käytöstä aiheutuneesta kulusta eikä vahingosta. Toimittaja voi keskeyttää maksuttoman palvelun tarjoamisen tai poistaa maksuttoman ominaisuuden milloin tahansa, ilman syytä, etukäteen ilmoittamatta eikä toimittaja vastaa mistään asiakkaalle tästä aiheutuneesta kulusta tai vahingoista.

2. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

2.1 Voimassaolo. Näitä ehtoja sovelletaan aina asiakkaan käyttäessä palvelua.

2.2 Maksuttomien palveluiden sopimuskausi. Maksuttomien palveluiden osalta asiakas voi irtisanoa sopimuksen päättymään heti poistamalla tunnukset ja kaiken asiakkaan aineiston palvelusta. Toimittaja voi irtisanoa sopimuksen maksuttoman palvelun osalta päättymään yhden kuukauden irtisanomisajalla.

2.3 Maksullisten palveluiden sopimuskausi. Maksullisen palvelun sopimuskauden pituus on ilmoitettu sopimuksessa. Ellei toisin sovita, sopimuskausi on yksi vuosi.

2.4 Maksullisen palvelun sopimuskauden alkaminen. Ellei maksullisen palvelun sopimuskauden ensimmäistä päivää ole muutoin sovittu, alkaa sopimuskausi sinä päivänä, kun kyseinen maksullinen palvelu on asiakkaan käytettävissä.

2.5 Sopimuksen jatkaminen. Maksullinen palvelu voidaan irtisanoa kirjallisella ilmoituksella toiselle sopijapuolelle 30 päivää ennen sopimuskauden päättymistä. Jos sopimusta ei irtisanota vähintään 30 päivää ennen sopimuskauden päättymistä, jatkuu sopimus uudella saman mittaisella sopimuskaudella.

3. Asiakkaan laitteistot

3.1 Asiakas vastaa palvelun käyttämiseen tarvitsemiensa laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta. Asiakas vastaa tietojärjestelmänsä suojauksesta sekä palvelun käyttämiseen liittyvistä tietoliikenne- ja muista vastaavista kustannuksistaan. Asiakas vastaa asiakkaan laitteiden, yhteyksien, ohjelmistojen ja tietojärjestelmien saattamisesta toimittajan toimittamien käyttöympäristövaatimusten mukaisiksi sekä palvelun soveltuvuudesta asiakkaan käyttötarkoitukseen.

4. Palvelutaso

4.1 Sopijapuolet sopivat kirjallisesti palvelutasosta ja siitä poikkeamisen mahdollisesti aiheuttamista seurauksista. Ellei palvelun sisällöstä ja palvelutasosta ole muuta sovittu, noudatetaan näiden ehtojen kohtaa 8.

5. Muutokset palveluun ja käyttö- ja toimitusehtoihin

5.1 Jatkokehitys. Toimittaja ylläpitää palvelusta lähtökohtaisesti vain yhtä versiota. Toimittajalla on oikeus jatkokehittää palvelua, minkä johdosta toimittaja voi tehdä muutoksia palvelun sisältöön, ulkonäköön, ominaisuuksiin, toiminnallisuuteen ja tuotantoympäristöön.

5.2 Asiakkaan pyytämät muutokset. Asiakkaan pyytämien muutosten toteuttamisesta palveluun sovitaan kirjallisesti erikseen.

5.3 Muutokset näihin ehtoihin. Toimittajalla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja, palvelukuvausta sekä mahdollisia palvelukohtaisia ehtoja ilmoitettuaan muutoksista palvelun sivuilla hyvissä ajoin ennen muutosten voimaantuloa. Jatkaessaan palvelun käyttöä, asiakas hyväksyy muutokset.

6. Oikeudet palveluun ja asiakkaan aineisto

6.1 Immateriaalioikeudet. Omistusoikeus, tekijänoikeudet ja kaikki muut oikeudet palveluun, sen ulkoasuun, tavaramerkkeihin ja liiketunnuksiin kuuluvat toimittajalle tai toimittajan yhteistyökumppaneille tai lisenssinantajille. Asiakas saa palveluun käyttöoikeuden, joka on voimassa sopimuksen voimassaoloajan.

6.2 Asiakkaan aineistot. Asiakkaan palveluun syöttämät tai toimittajan asiakkaan puolesta palveluun syöttämä tiedot ovat asiakkaan omaisuutta. Toimittajalla on oikeus käyttää asiakkaan syöttämiä tietoja vain sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen. Asiakas sitoutuu siihen, ettei hän tallenna palveluun tai lähetä sen kautta aineistoa, joka on lain tai hyvien tapojen vastaista.

6.3 Toimittajan säilytysvelvollisuus. Toimittajan velvollisuus säilyttää asiakkaan aineistoa päättyy 180 päivän kuluttua sopimuksen päättymisestä, jonka jälkeen toimittajalla on velvollisuus tuhota asiakkaan aineisto, ellei asiakas ole pyytänyt aineiston palauttamista. Toimittajalla on oikeus veloittaa tietojen keräämisestä, käsittelystä ja luovuttamisesta voimassaolevan hinnastonsa mukainen korvaus. Toimittajalla on kuitenkin oikeus tuhota tai säilyttää asiakkaan aineistoa, jos toimittaja on tähän velvollinen lain tai viranomaismääräyksen perusteella.

6.4 Tekijänoikeusrikkomukset. Asiakas sitoutuu myös olemaan tallentamatta palveluun tekijänoikeuden suojaamaa aineistoa, ellei asiakkaalla ole tähän oikeutta. Toimittajalla on oikeus estää tällaisen aineiston levitys palvelussa tai poistaa se palvelusta. Asiakas on velvollinen puolustamaan toimittajaa kustannuksellaan sekä korvaamaan tälle aiheutuneet vahingot, jos toimittajaa vastaan esitetään vaatimuksia sen johdosta, että asiakas on tallentanut palveluun materiaalia, johon asiakkaalla ei ole ollut oikeuksia.

7. Palvelun käyttö ja sen estäminen

7.1 Käyttäjätunnukset. Palvelun käyttöön tarvittavat tunnukset ovat asiakas- tai henkilökohtaisia eikä niitä saa luovuttaa ulkopuolisille. Asiakas vastaa kaikesta sen tunnuksilla tapahtuvasta palvelun käytöstä.

7.2 Oikeudeton käyttö. Asiakas sitoutuu viipymättä ilmoittamaan toimittajalle salasanan joutumisesta kolmannen osapuolen tietoon tai epäilemästään käyttäjätunnuksen tai salasanan väärinkäytöstä. Ilmoituksen voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen tuki@pelastussuunnitelma.fi.

7.3 Käytön esto sopimuksen vastaisen käytön johdosta. Toimittajalla on oikeus estää palvelun käyttö, jos se perustellusti epäilee asiakkaan rikkovan näitä käyttöehtoja tai palvelun käytöstä mahdollisesti tehtyä sopimusta tai jos asiakas on jättänyt palvelun käytöstä perittäviä maksuja suorittamatta.

7.4 Käytön esto haitallisen toiminnan johdosta. Toimittajalla on oikeus asiakasta kuulematta estää asiakkaan pääsy palveluun, jos toimittaja perustellusti epäilee asiakkaan kuormittavan tai käyttävän palvelua tavalla, joka vaarantaa palvelun tuottamisen muille käyttäjille. Toimittaja ilmoittaa ilman aiheetonta viivästystä asiakkaalle pääsyn estämisen syistä.

8. Palvelutaso ja palvelun keskeytyminen

8.1 Toimittaja pyrkii pitämään palvelun asiakkaan käytössä keskeytyksittä. Toimittaja ei kuitenkaan takaa, että palvelu on keskeytyksittä ja virheittä asiakkaan käytössä. Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, on toimittajalla oikeus keskeyttää palvelun tuottaminen kohtuulliseksi ajaksi, jos se on tarpeen palvelun asennus-, muutos- tai huoltotoimenpiteiden vuoksi eikä tällaista toimenpidettä voida kohtuullisin kustannuksin toteuttaa ilman palvelun keskeyttämistä. Toimittaja pyrkii ilmoittamaan keskeytyksistä hyvissä ajoin etukäteen.

9. Hinnat, maksut ja laskutus

9.1 Maksuvaluutta. Hinnat on esitetty euroissa ja laskutusvaluutta on euro.

9.2 Vakiohinnat. Ellei jollekin palvelulle ole sovittu sopimuksessa tai muutoin hintaa, noudatetaan kyseisen palvelun osalta toimittajan voimassa olevan hinnaston mukaista hintaa.

9.3 Julkiset maksut. Arvonlisävero lisätään hintoihin kulloinkin voimassaolevien säännösten mukaisesti. Jos viranomaisten määräämien julkisten maksujen suuruus tai kantoperuste muuttuu säädösmuutoksen tai verotuskäytännön muuttumisen takia, hinnat muuttuvat vastaavasti.

9.4 Laskutusehto. Toimittaja laskuttaa asiakasta sopimuskausittain etukäteen. Maksuehto on 14 päivää netto. Asiakas maksaa viivästyneille maksuille voimassaolevan korkolain mukaisen viivästyskoron.

9.5 Laskutuslisä. Jos asiakkaan maksettavaksi tulevan laskun arvonlisäveroton kokonaissumma on alle sata (100) euroa, on toimittajalla oikeus lisätä maksuun voimassa olevan hinnaston mukainen laskutuslisä.

10. Hintojen muutokset

10.1 Muutokset hinnastoon. Toimittajalla on oikeus muuttaa palvelun hintoja ilmoittamalla muutoksesta asiakkaalle vähintään 60 päivää ennen muutoksen voimaantulopäivää. Jos sopimus on solmittu sopimuskaudeksi, tulee ilmoitus tehdä 60 päivää ennen uuden kauden alkamista.

10.2 Muutokset sopimuskauden aikana. Jos asiakkaan palvelun käyttö laajenee alun perin sovitusta sopimuskauden aikana, on toimittajalla oikeus laskuttaa hinnaston mukainen maksu laajennetusta palvelusta suhteutettuna jäljellä olevaan sopimuskauteen.

11. Salassapitovelvoite

11.1 Salassapitoehto. Sopijapuoli sitoutuu pitämään luottamuksellisina toiselta sopijapuolelta saamansa aineistot ja tiedot, jotka on merkitty luottamukselliseksi tai jotka on sellaisiksi ymmärrettävä, sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.

11.2 Salassapidon voimassaolo. Tämä salassapitovelvoite pysyy voimassa sopimuksen päättymisen jälkeen.

11.3 Rajoitus Pelsu-palvelun salassapitoon. Pelastussuunnitelma-palvelun ominaisuuksiin ja luonteeseen kuuluu, että kaikki tai osa asiakkaan syöttämistä tiedosta voi olla tietoverkossa julkisesti nähtävillä ilman palveluun kirjautumista. Asiakas vastaa Pelsu-palvelun osalta aina palveluun syöttämäänsä tai asiakkaan puolesta palveluun syötettyyn tietoon liittyvistä salassapitovelvoitteista. Asiakas sitoutuu olemaan syöttämättä palveluun sellaista tietoa, joka ei saa olla julkisesti nähtävillä.

12. Yksityisyys ja henkilötiedot

12.1 Henkilötietojen käsittely. Palvelussa mahdollisesti säilytettävien henkilötietojen säilytyksessä noudatetaan Suomen ja Euroopan Unionin henkilötieto- ja tietosuojalainsäädäntöä. Tämän kohdan 12 määräyksiä sovelletaan vain henkilötietojen käsittelyyn. Tarkempia tietoja palvelussa säilytettävistä henkilötiedoista kerrotaan tietosuojaselosteessa www.pelastussuunnitelma.fi/tietosuoja/dokumentti/.

12.2 Roolit. Pelsu Pelastussuunnitelma toimii asiakkaan lukuun tietosuoja-asetuksen tarkoittamana henkilötietojen käsittelijänä, kun asiakas tai joku asiakkaan puolesta tallentaa henkilötietoja palveluun. Rekisterinpitäjä on asiakas. Pelsu Pelastussuunnitelma käsittelee henkilötietoja vain asiakkaan antamien ohjeiden mukaan ja voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

12.3 Henkilötietojen luottamuksellisuus. Henkilötietoja pidetään kohdan 11 mukaisesti luottamuksellisina tietoina, huomioiden kuitenkin kohdassa 11.3 sovitut rajoitukset luottamuksellisuuteen.

12.1. Käsittelyn kesto

12.1.1 Käsittelyn kesto. Pelsu Pelastussuunnitelma käsittelee henkilötietoja sopimuksen keston ajan ja asiakkaan käyttäessä palvelua.

12.1.2 Henkilötietojen poistaminen. Sopimuksen päätyttyä henkilötietoja säilytetään passiivisesti 180 päivää kohdan 6.3 mukaisesti, jonka jälkeen henkilötiedot poistetaan pysyvästi.

12.1.3 Henkilötietojen palauttaminen. Asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä Pelsu Pelastussuunnitelma joko palauttaa henkilötiedot asiakkaalle tai tuhoaa ne, ellei soveltuva EU:n tai jäsenmaan lainsäädäntö edellytä henkilötiedon säilyttämistä.

12.1.4 Henkilötietojen poistaminen alihankkijoiden järjestelmistä. Sopimuksen päätyttyä henkilötietoja saattaa jäädä passiivisesti tallennettuna alihankkijoiden järjestelmiin, joista ne poistuvat järjestelmän teknisen säilytysjakson kuluessa.

12.1.5 Lokitiedostojen säilytys. Edellä sanotun estämättä Pelsu Pelastussuunnitelmalla on oikeus säilyttää eräitä lokitietoja tietoturvasyistä siten, kuten Pelsu Pelastussuunnitelman tietosuojaohjeistuksessa on tarkemmin kuvattu (Ks. 12.7.2).

12.2. Henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät

12.2.1. Käsiteltävät rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietojen tyypit on kuvattu Pelsu Pelastussuunnitelman tietosuojaselosteessa: www.pelastussuunnitelma.fi/tietosuoja/dokumentti/

12.3. Asiakkaan velvollisuudet ja oikeudet

12.3.1 Asiakkaan oikeudet. (a) Asiakkaalla on kaikissa tilanteissa täysi määräysvalta käsiteltäviin henkilötietoihin; (b) Omistusoikeus ja mahdolliset immateriaalioikeudet kuuluvat asiakkaalle tai kolmansille osapuolille.

12.3.2 Asiakkaan velvollisuudet. Asiakas vastaa siitä, että
(a) asiakas noudattaa soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä tietosuoja-asetus mukaan lukien sekä noudattaa hyvää tietojenkäsittelytapaa; ja että
(b) asiakkaalla on oikeus käsitellä henkilötietoja sekä oikeus antaa henkilötiedot Pelsu Pelastussuunnitelman käsiteltäväksi sopimuksessa tarkoitetulla tavalla; ja
(c) kaikki asiakkaan antamat käsittelyä koskevat ohjeet ovat tietosuoja-asetuksen mukaisia; ja että
(d) palveluun ei tallenneta arkaluontoista tietoa.

12.4. Kirjalliset ohjeet

12.4.1 Kirjalliset ohjeet. Pelsu Pelastussuunnitelma käsittelee henkilötietoja vain sopimuksen ja asiakkaan antamien kirjallisten ohjeiden mukaisesti. Jos soveltuva lainsäädäntö edellyttää, että Pelsu Pelastussuunnitelma käsittelee tietoja johonkin muuhun tarkoitukseen, Pelsu Pelastussuunnitelma ilmoittaa tästä asiakkaalle ennen tällaista käsittelyä, ellei sanottu lainsäädäntö kiellä etukäteisilmoituksen tekemistä.

12.4.2 Tietojenkäsittelyvelvoite. Pelsu Pelastussuunnitelma käsittelee tietoja vain ja ainoastaan:
(a) sovitun palvelun ja siihen liittyvän teknisen tuen antamiseksi; ja lisäksi
(b) palvelua käytettäessä syntyvien toimeksiantojen mukaisesti (mukaan lukien hallintapaneeli ja muu palvelun toiminnallisuus);
(c) sopimukseen otettujen määräysten mukaisesti; sekä
(d) muiden asiakkaan myöhemmin antamien ja yhteisesti hyväksyttyjen kirjallisten ohjeiden mukaan.

12.5. Alihankkijoiden käyttäminen henkilötietojen käsittelyssä

12.5.1 Alihankkijat. Pelsu Pelastussuunnitelma voi käsitellä henkilötietoja kaikissa niissä maissa, joissa Pelsu Pelastussuunnitelman alihankkija ylläpitää tietojenkäsittelytoimintoja, edellyttäen, että (a) tällainen käsittely täyttää kaikki tietosuoja-asetuksen asettamat laillisen käsittelyn vaatimukset, ja että; (b) sopimuksen määräyksiä noudatetaan. Pelsu Pelastussuunnitelma ei käytä henkilötietojen käsittelyssä sellaista alihankkijaa, jota asiakas ei ole etukäteen hyväksynyt. Nämä ehdot hyväksyessään, asiakas hyväksyy alihankkijat, jotka on ilmoitettu osoitteessa: https://www.pelastussuunnitelma.fi/subprocessors/.

12.5.2 Alihankkijoiden käytön edellytykset. Henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan alihankkijan käytön edellytyksenä on, että Pelsu Pelastussuunnitelma:
(a) solmii alihankkijan kanssa henkilötietojen käsittelyä koskevan kirjallisen sopimuksen, jossa

i. alihankkija velvoitetaan käsittelemään henkilötietoja vain siihen tarkoitukseen ja siinä määrin kuin on tarpeen sanotulle alihankkijalle määrättyjen tehtävien suorittamiseksi asiakkaan antamien kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja tämän sopimuksen määräykset huomioiden; ja jossa

ii. tämän kohdan 12 velvoitteet vieritetään alihankkijalle tietosuoja-asetuksen 28 artiklan tarkoittamalla tavalla; ja

(b) vastaa alihankkijan vastuista ja velvoitteista kuin omistaan.

12.6. Alihankkijan käytön vastustaminen

12.6.1 Ilmoitus alihankkijan käyttämisestä. Jos Pelsu Pelastussuunnitelma päättää hankkia uuden alihankkijan palveluita, ilmoittaa Pelsu Pelastussuunnitelma tästä asiakkaalle vähintään 30 päivää ennen tällaisen sopimuksen voimaantuloa. Ilmoituksessa mainitaan vähintään alihankkijan toiminimi, maantieteellinen sijainti ja sille annettavat tehtävät. Ilmoitus voidaan lähettää kohdan 18.3 mukaiselle yhteyshenkilölle tai palvelussa olevan ohjauspaneelin kautta.

12.6.2 Vastustusoikeus. Jos asiakas ei hyväksy uuden alihankkijan käyttämistä, on asiakkaalla oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi, edellyttäen, että asiakas ilmoittaa tästä 30 päivän sisällä siitä, kun on saanut tiedon uuden alihankkijan käyttämisestä ja, että Pelsu Pelastussuunnitelma ei ilmoituksen saatuaan vetäydy uuden alihankkijan käyttämisestä asiakkaan palvelun osalta.

12.7. Pelsu Pelastussuunnitelman oikeudet ja velvollisuudet

12.7.1 Henkilöstön salassapitovelvollisuus. Pelsu Pelastussuunnitelma vastaa siitä, että sen henkilökunta on henkilötietoja käsitellessään sitoutunut asianmukaisiin salassapitositoumuksiin.

12.7.2 Tietoturva. Ottaen huomioon uusin tekniikka ja toteuttamiskustannukset, käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitukset sekä luonnollisten henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvat, todennäköisyydeltään ja vakavuudeltaan vaihtelevat riskit asiakas ja Pelsu Pelastussuunnitelma toteuttavat riskiä vastaavan turvallisuustason varmistamiseksi asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet. Pelsu Pelastussuunnitelma noudattaa sisäistä tietoturvaohjeistustaan, jonka asiakas saa nähtäväkseen erikseen pyytämällä.

12.7.3 Rekisteröidyn pyyntöihin vastaaminen. Pelsu Pelastussuunnitelma auttaa asiakasta mahdollisuuksien mukaan asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä, ja ottaen huomioon käsittelytoimen luonteen, vastaamaan pyyntöihin, jotka koskevat tietosuoja-asetuksen III luvussa säädettyjen rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä. Pelsu Pelastussuunnitelmalla on oikeus erikseen laskuttaa tällaisen avustamisen aiheuttamista kustannuksista.

12.7.4 Asiakkaan tietosuojavelvollisuuksien täyttäminen. Käsittelyn luonne ja Pelsu Pelastussuunnitelmalle saatavilla olevat tiedot huomioiden Pelsu Pelastussuunnitelma sitoutuu avustamaan asiakasta:

 • tekemällä yhteistyötä asiakkaan kanssa artiklan 32 mukaisten tietosuojavaatimusten täyttämiseksi;
 • ilmoittamalla asiakkaalle tietoturvaloukkauksista 33 artiklan mukaisesti;
 • ilmoittamalla tietoturvaloukkauksista rekisteröidylle artiklan 34 mukaisesti;
 • osallistumalla tietosuojaa koskevaan vaikutustenarviointiin artiklan 35 mukaisesti; ja
 • osallistumalla artiklan 36 mukaiseen ennakkokuulemiseen.

12.7.5 Auditointi. Pelsu Pelastussuunnitelma saattaa asiakkaan saataville kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen tietosuoja-asetuksen 28 artiklassa säädettyjen velvollisuuksien noudattamisen osoittamista varten, ja sallii asiakkaan tai muun asiakkaan valtuuttaman auditoijan (joka ei kuitenkaan saa olla Pelsu Pelastussuunnitelman kilpailija) suorittamat auditoinnit, kuten tarkastukset, sekä osallistuu niihin.

12.7.6 Ilmoitusvelvollisuus. Pelsu Pelastussuunnitelma ilmoittaa välittömästi asiakkaalle, jos Pelsu Pelastussuunnitelma katsoo, että asiakkaan antamat, henkilötietojen käsittelyä koskevat kirjalliset ohjeet ovat ristiriidassa tietosuoja-asetuksen tai muun EU:n tai EU:n jäsenvaltion tietosuojasäännöksen kanssa.

13. Vastuunrajoitus ja vahingonkorvaus

13.1 Soveltuvuus tiettyyn käyttöön. Toimittaja tarjoaa palvelun ”sellaisena kuin se on” eikä toimittaja anna asiakkaalle mitään julkilausuttua tai hiljaista vakuutusta eikä takuuta palvelun soveltuvuudesta asiakkaan tiettyyn käyttötarkoitukseen. Nimenomaisesti todetaan, että palvelua ei ole suunniteltu toimimaan jatkuvasti virheettä ja keskeytyksistä eikä sitä siten ole tarkoitettu toimintoihin, joihin tarvitaan täyttä varmuutta.

13.2 Palvelussa olevat tiedot. Toimittaja ei vastaa palvelussa olevan virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon käyttämisestä asiakkaalle tai kolmannelle mahdollisesti aiheutuvista suorista eikä epäsuorista vahingoista. Ellei toisin ole ilmoitettu, palvelussa annettavia tietoja, ohjeita tai neuvoja ei muutenkaan ole tarkoitettu juridisiksi, kaupallisiksi, lääketieteellisiksi tai muunkaltaisiksi toimittajaa tai muuta palveluntarjoajaa sitoviksi tiedoiksi, ohjeiksi tai neuvoksi.

13.3 Maksamattomat maksut. Toimittaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu asiakkaalle tai kolmannelle siitä, että palvelun tarjoaminen on keskeytetty maksamattoman käyttöoikeusmaksun johdosta.

13.4 Enimmäiskorvaus. Toimittajan maksettavaksi tulevan vahingonkorvauksen enimmäismäärä mukaan lukien mahdolliset palvelun laatuun liittyvät hyvitykset tai viivästyssakot, on sopimuksen mukainen kuukauden laskennallinen palvelumaksujen arvonlisäveroton kokonaismäärä (jatkuvat palvelut) kerrottuna luvulla 12.

13.5 Epäsuorat vahingot. Sopijapuolet eivät vastaa toisilleen välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, kuten tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä.

13.6 Salassapito. Tässä kohdassa edellä kuvatut vastuunrajoitukset eivät koske kohdan 11 salassapitoa koskevien ehtojen rikkomisesta johtuvaa vahinkoa eivätkä sellaista vahinkoa, joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

14. Ylivoimainen este

14.1 Ylivoimainen este. Sopijapuoli ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu sopijapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota sopijapuolen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia sopijapuoli ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Ylivoimaisena esteenä pidetään, ellei toisin näytetä, esimerkiksi sotaa tai kapinaa, maanjäristystä, tulvaa tai muuta niihin verrattavaa luonnonmullistusta, yleisen liikenteen, yleisen tietoliikenteen tai yleisen sähkönjakelun keskeytystä, tuonti- tai vientikieltoa, lakkoa, työsulkua, boikottia tai muuta niihin verrattavaa työtaistelutoimenpidettä. Lakko, työsulku, boikotti tai muu niihin verrattava työtaistelutoimenpide katsotaan, ellei toisin näytetä, ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun sopijapuoli on itse sen kohteena tai siihen osallisena.

14.2 Alihankkijat. Sopijapuolen alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös sopijapuolen ylivoimaiseksi esteeksi, jos alihankinnan kohteena olevaa suoritusta ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai olennaista viivästystä tehdä tai hankkia muualta.

14.3 Ylivoimaisesta esteestä ilmoittaminen. Sopijapuolen on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä sekä esteen lakkaamisesta kirjallisesti toiselle sopijapuolelle.

15. Sopimuksen purkaminen

15.1 Toimittajalla on oikeus purkaa sopimus kokonaan tai osittain, jos asiakas ei suorita erääntynyttä ja perusteeltaan oikeaa maksua 30 päivän kuluessa maksun erääntymistä koskevasta kirjallisesta huomautuksesta.

16. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

16.1 Sovellettava laki. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintasäädöksiä mukaan lukien YK:n kauppalaki sekä huomioimatta sellaisia lainvalintasääntöjä, jotka voisivat johtaa toisen maan lain soveltamiseen.

16.2 Riidanratkaisu. Sopimuksesta johtuvat riitaisuudet ja erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

17. Soveltamisjärjestyst

17.1 Jos sopimuksen ja niiden liitteiden mukainen soveltamisjärjestys ristiriitatilanteessa on seuraava siten, että pienempinumeroinen soveltuu ennen suurempinumeroista: 1) Kirjallinen sopimusasiakirja; 2) nämä toimitusehdot; 3) palvelukuvaukset; 4) toimittajan hyväksymä tilaus ja; 5) muut liitteet.

18. Muut ehdot

18.1 Referenssioikeus. Toimittajalla on oikeus käyttää asiakkaan nimeä ja logoa referenssinä markkinoinnissa ja muussa yritysviestinnässä.

18.2 Sopimuksen siirto. Toimittajalla on oikeus siirtää palvelu tai sen ylläpito sekä siihen liittyvät vastuut ja velvollisuudet sekä palvelun käytöstä mahdollisesti tehty sopimus kolmannelle. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää palvelun käyttöoikeutta taikka palvelun käytöstä mahdollisesti tehtyä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman toimittajan kirjallista suostumusta.

18.3 Tiedonannot. Sopimusta koskevat tiedonannot annetaan sopimuksessa tai tilausvahvistuksessa mainitulle yhteyshenkilölle ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Sopijapuolen on ilmoitettava yhteyshenkilön tai yhteystiedon vaihtumisesta välittömästi toiselle sopijapuolelle.